راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,740

نمایش موارد : 98901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98901 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
98902 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98903 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98904 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
98905 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98906 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
98907 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98908 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98909 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98910 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
98911 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98912 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98913 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98914 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98915 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98916 سمیه یغما 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98917 سمیه یغما 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
98918 علی یغما 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98919 هادی یغما 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98920 امیر یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98921 امیراحسان یغمائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98922 بابک یغمائی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98923 بامداد یغمائی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98924 رضا یغمائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98925 سارا یغمائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98926 علی یغمائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
98927 مجید یغمائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98928 مریم یغمائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98929 هادی یغمائی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98930 هادی یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98931 فاطمه یغمائی محرز 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98932 علیرضا یغمائی مقدم 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98933 مهدی یغمائی مقدم 1371 علوم رياضي ریاضی
98934 حمید یغمائیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98935 مریم یغمائیان سلیمانی 1377 علوم رياضي آمار
98936 مریم یغمائیان سلیمانی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
98937 امیرحسین یغمایی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98938 رضا یغمایی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
98939 علی یغمایی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98940 فاطمه یغمایی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98941 مجیدرضا یغمایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98942 نرگس یغمایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98943 مهدی یغمایی مقدم 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
98944 نرگس یغمورلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98945 مسعود یقبانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98946 مسعود یقبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98947 اطهر یقطین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98948 امیر یقینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
98949 سیدجواد یقینی 1355 علوم پايه زیست شناسی
98950 آرش یک کلام کاشانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98951 حسن یکتا 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98952 زهرا یکتا 1374 علوم پايه فیزیک
98953 علی یکتا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98954 سلمان یکتائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98955 مهری یکتائی آسی بلاغ 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98956 فاطمه یکتامرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98957 حسن یکتامقدم 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98958 نوید یکتای 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98959 نوید یکتای 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98960 منیره یکتای مقدم ارتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
98961 فاطمه یکتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98962 الهام یکتایی کرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98963 عبداله یکدل 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98964 محمود یکدل نشتیفانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98965 احمد یکرنگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98966 مریم یکنظر 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98967 بهناز یکه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98968 مهناز یکه 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98969 اعظم یکه ابرده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98970 فاطمه یکه ابرده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98971 مهدیه یکه باش 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98972 علی یکه باشی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
98973 سعید یکه دهقان 1378 علوم پايه فیزیک
98974 فاطمه یکه قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
98975 امیرشاهرخ یگانگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98976 سیما یگانگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98977 شیده شاهرخ یگانگی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98978 عاطفه یگانگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
98979 مرضیه یگانگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
98980 منصوره یگانگی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98981 میرذبیح اله یگانگی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98982 الهام سادات یگانه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98983 حمیدرضا یگانه 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98984 سیده آرزو یگانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98985 عفت یگانه 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98986 علی یگانه 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98987 علی یگانه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98988 علی یگانه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
98989 محبوبه یگانه 1374 علوم پايه فیزیک
98990 محبوبه یگانه 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98991 مسیح یگانه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
98992 منصوره یگانه 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98993 موسی الرضا یگانه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98994 مینا یگانه 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98995 نوید یگانه 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
98996 سلماز یگانه مهر 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
98997 حسن یگانه بدرآبادی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
98998 معصومه یگانه بزایه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
98999 امیر یگانه خاکسار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
99000 رضا یگانه خاکسار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41178217