راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 98901 تا 96

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98901 نیما یوسفی فرد 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98902 نیما یوسفی قاسم خیلی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98903 زهرا یوسفی قندشتنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98904 محسن یوسفی قندشتنی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98905 تکتم یوسفی کاخکی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
98906 علی یوسفی کاخکی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98907 نجمه یوسفی کاخکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98908 فاطمه یوسفی کاریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98909 احمد یوسفی کلاته 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
98910 بتول یوسفی کلاته 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98911 فاطمه یوسفی کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98912 محمد یوسفی کلاته شادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
98913 فاطمه یوسفی کهنوج 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
98914 نصرت یوسفی کهنوجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98915 زهره یوسفی کیکانلو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98916 گلدسته یوسفی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
98917 حسین یوسفی گشتاسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98918 راضیه یوسفی گلخواه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98919 حکیمه یوسفی لالیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98920 کیوان یوسفی مجیر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98921 اکرم یوسفی محمدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98922 نیره یوسفی مرندیز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98923 سید حمید رضا یوسفی مسک 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98924 جلیل یوسفی مقدم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98925 زینب یوسفی مقدم 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98926 سمیه یوسفی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98927 فاطمه یوسفی مقدم 1368 علوم پايه دبیری شیمی
98928 مرتضی یوسفی مقدم 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98929 مهنا یوسفی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98930 نرجس یوسفی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
98931 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98932 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
98933 مهدی یوسفی مقدم منظری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98934 فاطمه یوسفی مندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98935 زهرا یوسفی منقاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98936 هادی یوسفی نائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98937 سمانه یوسفی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
98938 صدیقه یوسفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98939 محمود یوسفی نژاد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98940 مصطفی یوسفی نسب قلعه قاضی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98941 محمدعلی یوسفی نیا نهزمی 1370 علوم رياضي آمار
98942 فاطمه یوسفی هزاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
98943 کیوان یوسفی همدانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98944 محمدعظیم یوسفی یاقوتی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
98945 اعظم یوسفیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98946 ایمان یوسفیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
98947 ربابه یوسفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98948 سیدمحسن یوسفیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98949 فاطمه یوسفیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98950 فهیمه یوسفیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98951 محمد یوسفیان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98952 محمدحسن یوسفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98953 محمود یوسفیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98954 مصطفی یوسفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98955 یوسف یوسفیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
98956 حمیدرضا یوسفیان اسپلی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98957 فلورا یوسفیان زیندانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98958 مریم یوسفیان قطب ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98959 مهری یوسفیان قطب ابادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98960 ندا یوسفیان موزیرجی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98961 لینا یوسفیان نامقی 1367 علوم رياضي آمار
98962 پگاه یوسفین تبریزی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98963 زهرا یوسفیه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98964 نصرت اله یوسقی 1353 مهندسي راه و ساختمان
98965 الهام یوشعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98966 علی شخیر یونس یونس 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98967 حمید یونس ابادی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
98968 عاطفه یونس خواه 1378 علوم رياضي ریاضی محض
98969 عاطفه یونس خواه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
98970 عاطفه یونس خواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
98971 آرش یونسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
98972 امید یونسی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
98973 سمیه یونسی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
98974 شهناز یونسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98975 صفیه یونسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98976 عاطفه یونسی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98977 علی یونسی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
98978 محمّد یونسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
98979 مصطفی یونسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98980 مصطفی یونسی 1393 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
98981 ناصر یونسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
98982 محمدتقی یونسی رستمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98983 فاطمه یونسی سلطانی 1394 دامپزشكي فیزیولوژی
98984 سکینه یونسی لطف علی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98985 احسان یونسی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98986 حمیده یونسی هروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98987 معین یونسی هروی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98988 معین یونسی هروی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
98989 امیر یونسیان 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
98990 زهرا یونسیان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
98991 سعیده یونسیان 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98992 علی یونسیان 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98993 پروین یهروش 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98994 ام سلیمه ییلاقی اشرفی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98995 شهاب الدین ییلاقی اشرفی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
98996 مهدی ییلاقی اشرفی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444804