راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,998

نمایش موارد : 99001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99001 مرضیه یعقوبی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
99002 مرضیه یعقوبی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99003 مریم یعقوبی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
99004 مریم یعقوبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99005 مریم یعقوبی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
99006 مژده یعقوبی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99007 مژگان یعقوبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
99008 مصطفی یعقوبی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
99009 معصومه یعقوبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99010 ملیحه یعقوبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99011 منا یعقوبی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99012 منا یعقوبی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
99013 مهدی یعقوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99014 مهدی یعقوبی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99015 مهدی یعقوبی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99016 مهدی یعقوبی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99017 مهدی یعقوبی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
99018 مهدی یعقوبی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99019 مهدی یعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
99020 ناهیدسادات یعقوبی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
99021 ناهیدسادات یعقوبی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
99022 نیّره سادات یعقوبی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99023 هادی یعقوبی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99024 هادی یعقوبی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
99025 فاطمه یعقوبی آغوئی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
99026 مهدی یعقوبی آغویی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99027 احمد یعقوبی آوینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99028 عزت یعقوبی ارخودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99029 بی بی بتول یعقوبی ال 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
99030 مهناز یعقوبی التاتوئی 1388 علوم رياضي آمار
99031 مجتبی یعقوبی اول ریابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99032 مهدی یعقوبی اول ریابی 1370 علوم رياضي آمار
99033 صالح یعقوبی بجمعه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99034 صالح یعقوبی بجمعه 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
99035 صالح یعقوبی بجمعه 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
99036 فریبرز یعقوبی بجمعه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
99037 محمدحسن یعقوبی بجمعه 1352 مهندسي راه و ساختمان
99038 نیما یعقوبی بجمعه 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99039 هدیه یعقوبی بجمعه 1385 علوم رياضي ریاضی محض
99040 عباس یعقوبی بربر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
99041 نرگس یعقوبی بگلر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99042 علی یعقوبی بیگلر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
99043 فاطمه یعقوبی تلخ آب 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99044 فاطمه یعقوبی تلخ آب 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع
99045 شکوفه یعقوبی جامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99046 رفعت یعقوبی چترودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99047 حسین یعقوبی خبیری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99048 حسین یعقوبی خیبری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99049 معصومه یعقوبی خیبری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99050 هادی یعقوبی خیرابادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99051 مریم یعقوبی دهنوی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99052 آسیه یعقوبی رزگی 1383 علوم پايه فیزیک
99053 آسیه یعقوبی رزگی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
99054 زهرا یعقوبی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99055 معصومه یعقوبی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99056 عباس یعقوبی سنگ حاجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
99057 محمدحمید یعقوبی طرقدری 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
99058 نگین یعقوبی طرقدری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
99059 داود یعقوبی عراقی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99060 سمانه یعقوبی فاز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
99061 اسمعیل یعقوبی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
99062 ولی یعقوبی فولادی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
99063 حمیدرضا یعقوبی کاریزی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
99064 راضیه یعقوبی کلاته رحمان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99065 زهرا یعقوبی کلاغ اباد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99066 محبوبه یعقوبی گلوردی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99067 عاطفه یعقوبی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99068 سهراب یعقوبی مشهدی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99069 طاهره یعقوبی مشهدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
99070 علیرضا یعقوبی مشهدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99071 بابک یعقوبی مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99072 بهروز یعقوبی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99073 برات یعقوبی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
99074 مطهره یعقوبی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99075 زینب یعقوبی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99076 سهراب یعقوبی نقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99077 سارا یعقوبی نقندر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99078 فریبرز یعقوبی وایقان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99079 صمد یعقوبی هرگلان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99080 اکرم یعقوبیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99081 ایمان یعقوبیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99082 بهزاد یعقوبیان 1364 علوم رياضي آمار
99083 جلال یعقوبیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
99084 جلال یعقوبیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
99085 سمیه یعقوبیان 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
99086 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
99087 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
99088 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99089 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
99090 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99091 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
99092 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99093 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99094 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99095 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
99096 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
99097 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
99098 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99099 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
99100 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41440586