راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 99001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99001 مهدی هشتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
99002 عزیزالله هشقی زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
99003 زینب هشمند 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
99004 سعید هفت لنگی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99005 محدثه هفت لنگی 1388 علوم پايه فیزیک
99006 ناصر هلاکو 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99007 علی هلاکوئی شیرازی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99008 رضا هلاکویی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
99009 اویس هلال بیرجندی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99010 صدیقه هلال بیکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99011 سیده هنا هلالات 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99012 سیده یسری هلالات 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99013 سیده وصال هلالی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
99014 نجمه هلالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99015 مجید هلالی علی اباد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
99016 جواد هلالی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
99017 حمیدرضا هلالی لیواری 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
99018 سعید هلالیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99019 فتحیه هلالیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
99020 احسان همائی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99021 احسان همائی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99022 ملیکا همائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
99023 امیرحسین همائی شاندیزی 1378 علوم رياضي آمار
99024 کیمیا همائی راد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99025 ا میرحسین همائی شاندیزی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
99026 سحر همائی فر 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
99027 یاسمین هماپور 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
99028 سیدرضا همام 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
99029 سیدمسعود همام 1366 علوم پايه زمین شناسی
99030 مریم همام 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99031 پیمان همامی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99032 سحر همامی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
99033 وحید همانی 1374 علوم پايه فیزیک
99034 سیدعلیرضا همای رضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99035 اعظم همایون 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99036 حسن همایون 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99037 سمیه همایون 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
99038 میترا همایون خواه 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99039 محمدحسین همایون راد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99040 هما همایون سپهر 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
99041 حسین همایون مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99042 مجتبی همایون مهر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99043 محمدرضا همایون مهر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99044 محمدرضا همایون مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99045 حمیده همایون نژاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99046 آسیه همایونفر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99047 اسیه همایونفر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
99048 زهرا همایونفر 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
99049 محسن همایونفر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99050 هومن همایونفر 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99051 احمد همایونی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99052 پوراندخت همایونی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99053 جواد همایونی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99054 زهرا همایونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
99055 سمیه همایونی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
99056 علی همایونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99057 علی اکبر همایونی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99058 گلتاج همایونی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
99059 نگار همایونی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99060 محمدرضا همایونی حصار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99061 احسان همایونی راد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99062 امیر همایونی راد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99063 محمدحسین همایونی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
99064 محمدهادی همایونی راد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99065 بابک همایونی طوسی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
99066 پوریا همایونی فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99067 مالک همایونی فر 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99068 منوچهر همایونی فر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99069 وحید همایونی مهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99070 احسان همایی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99071 بنیامین همایی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99072 محمدرضا همایی فر 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99073 عادله همت 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99074 حمیدرضا همت ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99075 محمدرضا همت ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99076 مهدی همت ابادی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99077 معصومه همت خواه 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99078 حمیدرضا همت ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99079 محمد همت ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
99080 ناصر همت افزا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
99081 عذرا همت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب ( آموزش محور )
99082 محمدرضا همت خواه عثماوندانی 1384 علوم رياضي آمار
99083 حسین همتا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
99084 علیرضا همتائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99085 انسیه همتان عطارباشی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99086 عطیه همتان عطارباشی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
99087 ِالناز همتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99088 آرزو همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99089 آرزو همتی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99090 اشرف همتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
99091 افشین همتی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
99092 اکبر همتی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99093 امیر همتی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99094 بهزاد همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
99095 جواد همتی 1367 علوم پايه زمین شناسی
99096 حسین همتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
99097 حکیمه همتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99098 خیرالنساء همتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99099 راحله همتی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
99100 رضا همتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42139666