راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 99101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99101 ِالناز همتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99102 آرزو همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99103 آرزو همتی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99104 اشرف همتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
99105 افشین همتی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
99106 اکبر همتی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99107 امیر همتی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99108 بهزاد همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
99109 جواد همتی 1367 علوم پايه زمین شناسی
99110 حسین همتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
99111 حکیمه همتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99112 خیرالنساء همتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99113 راحله همتی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
99114 رضا همتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99115 زلیخا همتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
99116 زهرا همتی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
99117 سلمان همتی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99118 سهیل همتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
99119 سیدمرتضی همتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
99120 شیرین همتی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
99121 طیبه همتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99122 علیرضا همتی 1366 علوم رياضي آمار
99123 فاطمه همتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99124 فاطمه همتی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
99125 فریبا همتی 1370 علوم پايه زمین شناسی
99126 لیلی همتی 1389 علوم پايه زمین شناسی
99127 مجید همتی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
99128 محبوبه همتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
99129 محمد همتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
99130 محمدجعفر همتی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99131 محمدحسین همتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99132 محمدحسین همتی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
99133 محمدرضا همتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99134 محمدعلی همتی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
99135 مریم همتی 1370 علوم پايه زمین شناسی
99136 معصومه همتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99137 مینو همتی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99138 ناهید همتی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99139 نیلوفر همتی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99140 یاسر همتی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
99141 خدیجه همتی پوربافق 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99142 سونا همتی تبارلطفی زنجانی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
99143 آرش همتی توپکانلو 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99144 شکوفه همتی توپکانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99145 حسین همتی جامی فریمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99146 حسین همتی جامی فریمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
99147 علیرضا همتی چوکانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99148 سمانه همتی حامی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
99149 یداله همتی خادملو 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99150 محمود همتی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
99151 شبنم همتی صادقی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
99152 سیدکریم همتی ضیابری 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
99153 مجتبی همتی فر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
99154 معصومه همتی فر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
99155 الهه همتی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99156 عباس همتی کاخکی 1354 كشاورزى صنایع کشاورزی
99157 زهرا همتی کاسککی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99158 سمانه همتی گلشن 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
99159 اسمعیل همتی گلیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99160 فروغ همتی مقدم طوسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99161 سعید همتی نسب 1394 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
99162 سمیه همتی نسب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99163 ابوطالب همتی نفر 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
99164 معصومه همتی نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99165 امیر رضا همتیان اشرفیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99166 امیرعلی همتیان اشرفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99167 علی همتیان اشرفیان 1356 مهندسي راه و ساختمان
99168 الهام همتیان بروجنی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
99169 مریم همتیان خیاط 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99170 نرجس خاتون همتیان خیاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99171 مهدی همتیان دامغانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
99172 عبدالله همتیان سورکی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
99173 عبداله همتیان سورکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
99174 علی اکبر همتیان شجاعی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
99175 نرگس همدانچی 1383 هنر نيشابور نقاشی
99176 امید همدانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99177 امید همدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99178 امید همدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99179 بابک همدانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99180 حسین همدانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99181 ریحانه همدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99182 طه همدانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99183 طه همدانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
99184 مجید همدانی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99185 محمد همدانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99186 هادی همدانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
99187 بهزاد همدانی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99188 مرضیه همدانی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99189 علی همدانی مجرد 1361 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99190 سیدسعید همدانی مقدم 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
99191 مهران همدم جو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
99192 بهاره سادات همراز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
99193 سمانه سادات همراز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99194 سمانه سادات همراز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99195 آزیتا همراه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99196 مهدی همراه 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
99197 پویا همراهان باجگران 1385 مهندسي مهندسی شیمی
99198 پویا همراهان باجگران 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
99199 پیمان همراهان باجگران 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199420