راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 99601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99601 هاشم یادگاری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
99602 هوشنگ یادگاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
99603 ملیحه یادگاریان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
99604 مهدی یادگاریوسفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99605 فتانه یادگان 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
99606 سمانه یادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99607 سمانه یادوست 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
99608 آذر یار 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
99609 مهدی یار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
99610 سیدحسین یاراحمدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99611 شایسته یاراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99612 فرخنده یاراحمدی 1356 علوم پايه زیست شناسی
99613 محسن یاراحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99614 میترا یاراحمدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
99615 نسرین یاراحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99616 نیلوفر یاراحمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
99617 مهدی یاراحمدی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
99618 روح اله یاراحمدی خراسانی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99619 لیلا یاراحمدی خراسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99620 محمدجواد یاراحمدی خراسانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
99621 محمدعلی یاراحمدی خراسانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99622 مریم یاراحمدی خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99623 فاطمه یاراحمدی دهنوی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99624 حکیم یاراف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
99625 هدیه یاربخت 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99626 الهام یاربی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
99627 محمدناصر یاربی سنگانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
99628 زهرا یارجانلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
99629 تکتم یارحمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99630 قاسم یارخواه سماغچه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
99631 فاطمه یاردهنوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99632 فخرالدین یارعلی 1365 مهندسي مهندسی عمران
99633 مسعود یارعلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
99634 تکتم یارمحمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99635 تکتم یارمحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
99636 علی یارمحمدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
99637 مینا یارمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
99638 فریبرز یارمحمدی سامانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99639 سارا یارمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99640 احمد یارمیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99641 ایمان یارنژادسهل آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
99642 اسکندر یارنسب 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
99643 بهناز یاری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
99644 بهناز یاری 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
99645 تکتم یاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
99646 حمیده یاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
99647 رضا یاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
99648 شیما یاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99649 شیما یاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99650 شیوا یاری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
99651 غلامرضا یاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99652 فاطمه یاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99653 فریبا یاری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
99654 فریدون یاری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99655 مجتبی یاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
99656 محمد یاری 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
99657 مهناز یاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99658 نجمه یاری بازه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
99659 محمدحسین یاری بخت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
99660 بیژن یاری زعفران 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99661 علی اصغر یاری فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99662 محسن یاری قره باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99663 سینا یاری کرین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
99664 عاطفه یاری مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
99665 علیرضا یاری مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99666 آرزو یازرلو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99667 آرزو یازرلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
99668 آرزو یازرلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
99669 ازیتا یازرلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99670 فروه یازرلو 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
99671 محمد یازرلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99672 محمدباقر یازرلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99673 محمدعلی یازرلو 1372 علوم پايه زمین شناسی
99674 مریم یازرلو 1387 دامپزشكي دامپزشکی
99675 ابوالفضل یاسائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
99676 بیژن یاسائی 1372 علوم پايه فیزیک
99677 حسین یاسائی سکه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
99678 سلیمه یاسائی سکه 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
99679 سلیمه یاسائی سکه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
99680 غلامرضا یاسائی مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
99681 نیما یاسایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99682 سلیمه یاسایی سکه 1380 علوم رياضي آمار
99683 هانیه یاسری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99684 یوسف یاسری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99685 نرگس یاسریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99686 سمانه یاسمنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
99687 سمانه یاسمنی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
99688 تکتم یاسمنی فریمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99689 مهین یاسمنی فاروجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99690 محبوبه یاسمنی فریمان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99691 اعظم یاسمنی فریمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99692 الهام یاسمنی فریمانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
99693 الهام یاسمنی فریمانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
99694 محبوبه یاسمنی فریمانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99695 محبوبه یاسمنی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99696 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99697 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99698 ملیحه یاسمنی فریمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99699 مهدی یاسمنی فریمانی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99700 ناهید یاسمنی فریمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249086