راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 99901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99901 جواد یزدان نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99902 ربابه یزدان نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99903 مرضیه یزدان نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99904 پدرام یزدانبخش 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99905 ابراهیم یزدانپناه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99906 محمدرضا یزدانپناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
99907 حسن یزدانپناه بهابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
99908 منصور یزدانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99909 میلاد یزدانپور 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
99910 احمد یزدانپورسعادت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99911 مرتضی یزدانجو 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99912 ناهید یزدانجو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
99913 علی یزدانخواه 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
99914 ریحانه یزداندوست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99915 حسین یزداندوست کاریزکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99916 راحله یزداندوست کاریزکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99917 روزبه یزدانفر 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
99918 فرزانه یزدانفر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99919 هانا یزدانفر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99920 آمنه یزدانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
99921 ابراهیم یزدانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99922 احمد یزدانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99923 اسد یزدانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99924 اعظم یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
99925 اعظم یزدانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
99926 افسانه یزدانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
99927 اکرم یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99928 الهام یزدانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
99929 الیاس یزدانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
99930 امین یزدانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
99931 انسیه یزدانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99932 بتول یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99933 بنفشه یزدانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99934 جلیل یزدانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99935 جلیل یزدانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99936 حامد یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
99937 حسام یزدانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
99938 حسن یزدانی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99939 حسن یزدانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
99940 حسن یزدانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
99941 حسین یزدانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99942 حسین یزدانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99943 حضرتقلی یزدانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99944 حمید یزدانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99945 حمیدرضا یزدانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99946 حمیده یزدانی 1391 علوم پايه شیمی
99947 خدیجه یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
99948 داود یزدانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
99949 رامین یزدانی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99950 رقیه یزدانی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99951 زهرا یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99952 زهرا یزدانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99953 زهرا یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99954 زهره یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
99955 زهره یزدانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99956 زهره یزدانی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
99957 زهره یزدانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99958 زینب یزدانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
99959 زیور یزدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99960 سارا یزدانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
99961 سحر یزدانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
99962 سعید یزدانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99963 سعیدرضا یزدانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
99964 سلمان یزدانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99965 سمیه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99966 سمیّه یزدانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
99967 سودابه یزدانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99968 سیدعلیرضا یزدانی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
99969 سیدمصطفی یزدانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
99970 صادق یزدانی 1378 علوم رياضي آمار
99971 صادق یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
99972 صدیقه یزدانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99973 طاهره یزدانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99974 عباس یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
99975 عبدالله یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99976 علی اکبر یزدانی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
99977 علی رضا یزدانی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99978 علیرضا یزدانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99979 فاطمه یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99980 فاطمه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99981 فاطمه یزدانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
99982 فاطمه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99983 فاطمه یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99984 فاطمه یزدانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99985 فرزانه یزدانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
99986 فیروز یزدانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99987 قاسم یزدانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99988 کرامت یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
99989 مجید یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99990 محسن یزدانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
99991 محمد یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99992 محمد یزدانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99993 محمد یزدانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
99994 محمد یزدانی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
99995 محمّد یزدانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99996 محمد یزدانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
99997 محمدجواد یزدانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99998 محمدرحیم یزدانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
99999 محمّدرضا یزدانی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
100000 محمدرضا یزدانی 1374 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223230