راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 44 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 1 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1 وحدانه آخوند شریف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2 آزاده امینی صالحی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
3 سمیه سرفراز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4 صوفیا آئین 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
5 نسرین آئین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6 رضا آئین جمشید 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7 سمانه آئین دوست 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
8 نیکتا آئین فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9 محسن آئینه 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10 مصطفی آئینه بیگی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11 احمد آئینه چیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
12 میترا آئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
13 محبوبه آب باریکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14 زهره آب درشکر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15 حمیدرضا آب خضر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16 ابوالفضل آب خیز 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
17 ابراهیم آب خیزی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
18 ابراهیم آب خیزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19 خلیل آب خیزی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
20 محبوبه آب خیزی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
21 محبوبه آب خیزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22 عباس آب دار 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
23 عباس آب دار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
24 سیما آب روشن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
25 مهدی آب روشن 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
26 زهرا آب سالان 1357 علوم پايه عمومی
27 علی آب سالان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28 علی اصغر آب سالان 1391 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
29 علیرضا آب گلزار 1366 علوم رياضي ریاضی
30 محمد آباد 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31 مرضیه آباد 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32 پریسا آبادگار زنجانی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
33 مهدیه آبادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
34 مینا آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35 محمدمهدی آبادی جوراوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36 اسما آباریان 1386 مهندسي مهندسی شیمی
37 معصومه آبافت رشتخواری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38 زویا آبام 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
39 سیما آبان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40 سیما آبان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41 فاطمه آبانگاه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42 ملیحه آبدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43 الهه آبدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44 مریم آبرودی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45 موسی الرضا آبرودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
46 پریسا آبرومند 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47 قدرت اله آبسالان 1353 علوم پايه شیمی
48 اکرم آبسواران 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49 فضیلت آبشت 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
50 زهره آبشناسان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
51 ناصر آبشیت 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52 ابوالفضل آبکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53 علی اکبر آبکار 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
54 محمدرضا آبکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
55 رضا آبگول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56 حمیده آبنوس 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
57 مهدی آبی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
58 معصومه آبی کاری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59 افسانه السادات آبیار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
60 اکرم آبیار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61 سجاد آبیار 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62 غلامحسین آبیار 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
63 حمیدرضا آبیاری 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
64 حمیدرضا آبیاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
65 محبوبه آبیاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66 ناهید آبیاری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67 آزاده آبیزی آبیز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
68 مریم آبیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
69 مرتضی آتش افروز 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
70 مجتبی آتش افزون 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71 پیمان آتش بار 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
72 علی آتش بهار 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
73 زهره آتش جام 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
74 حسین آتش دهقان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75 اعظم آتش سخن 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
76 نوشین آتش فشان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77 نوشین آتش فشان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78 راحیل آتشگائیان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
79 زهره آتشگاهی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80 زهره آتشگاهی 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
81 سونیا آتشگاهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
82 رامک آتشگاهیان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
83 رضا آتشی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
84 فاطمه آتشی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85 محمدرضا آتشی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86 مریم آتشی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87 معصومه آتشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
88 منصوره آتشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
89 هما آتشی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
90 سیدمحمود آتشی پور 1354 علوم پايه شیمی
91 زهرا آتون 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92 آوا آتیترک 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93 پدرام آثاری اردکانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94 کیمیا آثاری فر 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95 محمد آجرلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96 عاطفه آجری آیسک 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
97 عباس آجری آیسک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
98 عاطفه آجلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99 فرخنده آجودانی 1353 علوم پايه شیمی
100 مظاهر آجودانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34280614