راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

رزومه جناب آقای زبیر صمیمی

 • [ + اضافه به لیست دوستان ]
 • زبیر صمیمی
 • مرد
 • متأهل
 • دکتری (Ph.D)
 • 1 سال
 • بازتوانی شناختی
 • بیکار
 • سيستان و بلوچستان
 • balini88@yahoo.com


 • مقالات ISI 1. Schweizer, S., Samimi, Z., Hasani, J., Moradi, A., Mirdoraghi, F., & Khaleghi, M. (2017). Improving cognitive control in adolescents with post-traumatic stress disorder (PTSD). Behaviour Research and Therapy, 93, 88-94. مقالات علمی پژوهشی 1. صمیمی، زبیر؛ دهانی، ابوذر؛ شبان بسیم، فرناز؛ شهبازیان خونیق، آرش (1396). تبیین رفتارهای پرخطر دانشجو - معلمان بر اساس هویت تحصیلی و انگیزش تحصیلی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10(6). 2. صمیمی، زبیر؛ رامش، سمیه؛ افزون، جواد؛ کاظمی رضایی، علی (1396). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود حافظه نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. مجله روان‌شناسي شناختي، ۵ (۱)، ۶۱-۷۰ 3. حسنی عطار، شیرین السادات؛ مشهدی، علی؛ صمیمی، زبیر (پذیرش 1396). بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی. فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی 4. صمیمی، زبیر؛ شاه‌دوست، توران (1395). تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 23(5)، 794-803. 5. صمیمی، زبیر؛ رامش، سمیه؛ کرد، مسلم (1395). تأثیر آموزش حافظه کاری مبتنی بر محرک‌های هیجانی در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی. مجله روان‌شناسي شناختي، ۴ (۳)،۱-۱۰ 6. صميمي، زبیر؛ ميردورقي، فاطمه؛حسني، جعفر؛ ذاکری، محمد مهدی (۱۳۹۵). نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر دانشجویان.تحقیقات علوم رفتاری، 14(1)، 92-102. 7. صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر؛ کردتمینی، مسلم؛ پارویی,،مهدی (1395). تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. 13(49)، 95-111. 8. صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر (1395). تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه. مطالعات روان شناسی بالینی. 6(23)، 113-132. 9. رامش، سمیه؛ صمیمی، زبیر؛ میردورقی، فاطمه؛ حیرتی، حبیبه؛ پارویی، مهدی (1395). اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی. مطالعات روانشناختی. 12(3)، 27-46. 10. صمیمی، زبیر؛ رامش، سمیه؛ کرد تمینی، مسلم (1395). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۹ (۵)،۳۸۱-۳۹۱ 11. صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر؛ مرادی، علیرضا (1395). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‌ضربه‌ای. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 12(47)، 307-320. 12. صمیمی، زبیر؛ حیرتی، حبیبه؛ رامش، سمیه؛ کردتمینی، مسلم (1395). نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب‌پذیر. فصلنامه سلامت روان کودک، ۳ (۳)،۸۵-۹۵ 13. کاظمی، سید علی؛ سعیدپور، صابر؛ صمیمی، زبیر، پارویی، مهدی؛ افزون، جواد (پذیرش 1395). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی و ظرفیت حافظه کوتاه‌مدت در افراد مبتلابه وسواس فکری - عملی و افراد عادی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 14. صمیمی، زبیر؛ رامش، سمیه؛ مشهدی، علی (پذیرش 1395). بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 15. صمیمی، زبیر؛ کرد، مسلم؛ میردورقی، فاطمه؛ حسنی، جعفر (پذیرش 1395). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان مبتلا به PTSD. مجله علوم پزشکی کرمان، 16. صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر؛ کرد تمینی، مسلم؛ افزون، جواد (1394). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲ (۳)، ۲۱-۳۷ 17. کرد تمینی، مسلم؛ صمیمی، زبیر؛ رامش، سمیه (1394). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری رفتاری افراد دارای وسواس فکری عملی. فصلنامه عصب روانشناسی، 1(3)، 7-20. 18. کرد، مسلم؛ مشهدی، علی؛ حسنی، جعفر؛ صمیمی، زبیر (داوری). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نظم جویی هیجان مبتلایان اضطراب صفت بالا. فصلنامه عصب روانشناختی 19. شهبازیان خونیق، آرش؛ صمیمی، زبیر؛ حبیبی کلیبر، رامین (داوری). تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی مقالات علمی ترویجی 1. شهبازیان خونیق، آرش؛ صمیمی، زبیر؛ فرید، ابوالفضل (1395). رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت‌گیری مذهبی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت. نشریه پژوهش‌های تربیتی، ۳ (۳۳)، ۱۵-۳۰ مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی 1. تیموری، افسون؛ صمیمی، زبیر؛ محمدی احمدآبادی، ناصر (1396). بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان سراوان، نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. 2. ملک زاده بافقی، نجمه؛ صمیمی، زبیر؛ محمدی احمدآبادی، ناصر (1396). بررسی رابطه باورهای شناخت شناسی و سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق ، نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. 3. افزون، جواد؛ حاتمی، محمد؛ پارویی، مهدی؛ جهانی مقدم، جعفر؛ صمیمی، زبیر (1394). مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کودکان کار و کودکان عادی، اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه 4. صمیمی، زبیر؛ بهرامی، سوسن؛ ذاکری، محمد مهدی؛ کریمی، کامبیز (1394). بررسی میزان امید به زندگی در نوجوانان اقشار آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر، اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه 5. پارویی، مهدی؛ حاتمی، محمد؛ افزون، جواد؛ جهانی مقدم، جعفر؛ صمیمی، زبیر (1394). بررسی مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در کودکان کار و کودکان عادی، اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه 6. کرد، مسلم؛ صمیمی، زبیر؛حسنی، جعفر؛ مرادی، علیرضا (1394). بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود کنترل عاطفی افراد دارای نشانه های اضطراب صفت بالا، هفتمین سمپوزیوم نورسایکولوژی ایران 7. تاتاری، یوسف؛ دهقان، مجید؛ صمیمی، زبیر؛ بولاقی، ریحانه؛ جمشیدزهی شه بخش، عبدالرحیم (1393). بررسی رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با استعداد اعتیاد، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران 8. جمشیدزهی شه بخش، عبدالرحیم؛ عرب، علی؛ نوروزی مداح، مصطفی؛ صمیمی، زبیر؛ بولاقی، ریحانه (1393). بررسی مقایسه ای سبک های مقابله با تنیدگی و خودپنداره در نوجوانان کار و نوجوانان مدرسه شهر مشهد، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران کتاب‌های تألیفی یا چاپ‌شده 1. داماسیو، آنتونیو؛ لی دوکس، جوزف؛ شیزگال، پیتر و هایمن، استیون (2013) . احساس، هیجان، رفتارهای انگیزشی و اعتیاد گونه از دیدگاه علوم اعصاب. ترجمه علی مشهدی، مسلم کرد و زبیر صمیمی (1396). تهران: انتشارات فر قلم. 2. مشهدی، علی؛ کرد، مسلم و صمیمی، زبیر (در دست تالیف). حافظه کاری و هیجان.
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135438